تحقیق چیست؟ 


تحقیق در لغت به معنی وارسی کردن ،بررسی کردن ،کشف حقیقت وبه کنه حقیقت امری رسیدن و در اصطلاح کوششی علمی واندیشیده توأم با طرح و نقشه برای کشف حقیقتی مجهول است.


ضرورت و اهمیت تحقیق


تحقیق ضرورت دارد،زیرا روشهای درست پژوهیدن وراه کشف حقایق ومعیارهای درست عمل کردن را به دست می دهد که نتیجه اش گسترش دامنه ی معلومات ومعارف بشری است.امروزه ضرورت تحقیق در زمینه های مختلف بیش از پیش احساس می شود زیرا با وجود مکتبهای مختلف دینی و علمی در عصر حاضر امکان پوشیده شدن حقیقت بیشتر است.

    توجه مکتب والای اسلام به امر تحقیق و سرمایه گذاریهای کلان کشورهای پیشرفته ی جهان،از جمله دلایل اهمیت تحقیق است.

+ نوشته شده در چهارشنبه سوم اسفند ۱۳۹۰ساعت 20:7 توسط سینا شاهزیدی |

 اهميت تحقيق و پژوهش از ديدگاه اسلام و قرآن


اين مطلب روشن است كه، اسلام و قرآن آدمي را به تحقيق و تتبع تشويق ميكنند و او را وا ميدارند تا در سايه آن جلوه حق را بدانگونه كه هست عيان سازند. اين امر از نظري براي خود شخص و از سويي براي ديگران لازم و ضروري است، امّا از نظر خود از آن بابت كه او بايد بداند چه راه و روشي براي زندگي خود برگزيده است، آنچه كه او مشي ميكند طريق صواب است يا خطا، تنها كاوش و تحقيق است كه پرده از اين راز بر ميدارد. به همين جهت پذيرش اصول اعتقادي در اسلام بايد از روي تحقيق باشد وگرنه ايمان شخص ارزشي ندارد؛ ومتعاقب آن تحقيق قبل از هرعملي عين صواب است.
امّا از نظر ديگران بايد بگوييم اگر انسان را به عنوان فردي متعهد و مسئول بشناسيم بر او لازم ميشود كه از حقايقي كه خود به دست آورده، ديگران را نيز آگاهي دهد و يا خود در برابر عمل و رفتار ديگران احساس مسئوليت كند به تحقيق و كشف حقيقت بپردازد و لذا آن كس كه امكان و قدرت تحقيق را دارد مسئوليت بيشتري را در قبال جامعه پيدا ميكند.
+ نوشته شده در چهارشنبه سوم اسفند ۱۳۹۰ساعت 19:22 توسط سینا شاهزیدی |

+ نوشته شده در چهارشنبه سوم اسفند ۱۳۹۰ساعت 19:17 توسط سینا شاهزیدی |

با تحقیق ،روحیه ی کنجکاوی و شوق دستیابی به حقیقت در انسان ایجاد می شود ،روان آدمی شاداب می گردد و در نتیجه ی آن ،علم حیاتی دوباره می گیرد و بر شاخ و بر گ آن افزوده می شود. ملت ها رشد می کنند وزمینه ی ابداعات و اختراعات فراهم می گردد.


فواید تحقیق در اسلام


در بین ملت هایی که اهل تحقیق اند ،تعصبات بیجا از بین می رود و فرهنگ جامعه تعالی می یابد. با تحقیق در موضوعات دینی و مکتبی، حق از باطل جداگشته ،حقایق اسرار مکتب اسلام معرفی می شوند و تبلیغات سوء دشمنان آن بی اثر می شوند.

+ نوشته شده در چهارشنبه سوم اسفند ۱۳۹۰ساعت 19:16 توسط سینا شاهزیدی |

مشکلات تحقیق


در راه تحقیق مشکلاتی وجود دارد که رفع آنها در شکوفایی هر چه بیشتر آن مؤثر  است،مشکلاتی از قبیل کمبود امکانات اقتصادی ،کمبود منابع ومآخذ علمی ،کمبود نیرویهای انسانی متخصص،موانع اجتماعی همچون بعضی از آداب و رسوم مردم ،موانع سیاسی برای کشف و اعلان حقیقت ،پایبندی مردم به بعضی از آداب و رسوم غلط ، عدم همکاری بعضی از مردم برای مصاحبه یا پر کردن پرسشنامه ، بیماریهای جسمی و روحی محقق و ... .

+ نوشته شده در چهارشنبه سوم اسفند ۱۳۹۰ساعت 16:59 توسط سینا شاهزیدی |

ویژگی های اثر تحقیقی


ویژگیهای اثر تحقیقی عبارتند از : محتوای خوب و سودمند ،منطقی بودن ،تناسب با مخاطب ، سادگی و روانی، اختصار،وحدت موضوع ویکنواختی در آهنگ و... .

+ نوشته شده در چهارشنبه سوم اسفند ۱۳۹۰ساعت 16:6 توسط سینا شاهزیدی |

+ نوشته شده در سه شنبه دوم اسفند ۱۳۹۰ساعت 23:47 توسط سینا شاهزیدی |

انواع تحقیق

تحقیق دو نوع است: ۱-فردی ۲- گروهی . 


۱- تحقیق فردی :                                                                                دراین نوع تحقیق یک فرد موضوعی را انتخاب کرده به بررسی  آن می پردازد.امتیاز این نوع تحقیق آن است که موضوع مورد بررسی با انسجام عرضه می شود وتناقض یا تعارض در نتیجه ی آن کمتر به چشم می خورد. اشکال این نوع تحقیق آن است که دامنه ی آن محدود،بحثها مختصرویک بعدی می شود وبه جهت محدودیت وقت تمام جوانب موضوع مورد بررسی قرار نمی گیرد. 


۲- تحقیق گروهی:                                                                                      در این نوع تحقیق،دو یا چند نفر با هم موضوعی را مورد بررسی قرار می دهند.   در این تحقیق گاهی هرفرد بخشی از موضوع را بررسی می کند و بعد آنها را     کنار هم گذاشته،تأ لیفی ارائه می کنند که اصطلاحا به آن تحقیق افقی گفته می شود یا همه با هم در یک زمان مسأله ای را مورد بررسی قرار می دهند و نتیجه ی کار را عرضه می کنند که به آن تحقیق عمودی می گویند.

+ نوشته شده در سه شنبه دوم اسفند ۱۳۹۰ساعت 23:45 توسط سینا شاهزیدی |

+ نوشته شده در سه شنبه دوم اسفند ۱۳۹۰ساعت 20:42 توسط سینا شاهزیدی |

 روش های  تحقیق 

به کار گیری روش درست در بررسی های علمی ضرورت دارد٬زیرا محقق، بیشترین اطلاعات رابه دست می آورد و اشتباهات به حداقل می رسد. به کار گیری روش درست، موجب صرفه جویی در وقت و جلو گیری از ضایعات مالی شده ، و از خستگی ذهنی محقق می کاهد و با ایجاد نظم علمی در فکر محقق ٬ او را زود تر به هدف   می رساند. علاوه بر این ، نتایج کار در هر مرحله، قابل ارزیابی است


بدیهی است که روش به کار گرفته در هر علم باید با موضوع مورد بررسی ،تناسب داشته باشد ،هما نگونه که روش سنجش میزان زور بازوی افراد ،وزنه برداری است ونه مصاحبه ،روش امتحان حروفچینی است و نه امتحان فیزیک وشیمی ،وروش شناخت آثار یک مکتب در جامعه ،مشاهده است ونه تکیه بر خوانده ها و نوشته ها و ادعاها ،بنابراین ،روش تحقیق در فلسفه و علوم دینی استفاده ازشهود،استدلال،قیاس ،استقرار،تحلیل وتألیف،مشاهده،تفکروتدبر،وحی والهام وعرفان و ...میباشد. روش تحقیق در روان شناسی تهیه ی آزمونهای سنجش حواس ،مصاحبه وتنظیم وتکمیل پرسشنامه های مختلف است. در جامعه شناسی نمونه گیری از بافتهای مختلف جامعه وآمارگیریهای گوناگون، درعلوم تجربی تجربه وآزمایشهای مختلف ومطالعه ی خواص اجسام وعناصر،در ادبیات فارسی مراجعه به فرهنگها ،فهرستها ،دایرةالمعارفها ومطالعه ی متون نظم ونثر و خواندن مقالات ادبی،و در تاریخ مطالعه ی کتابهای تاریخی وتجزیه و تحلیل وقایع گذشته و... می باشد.


مجموعه ی این روشها را می توان در سه شیوه خلاصه کرد که در بسیاری از علوم خاصه در علوم انسانی واسلامی قابل استفاده است. این سه شیوه عبارتند از: ۱- روش مشاهده ، ۲- روش تحقیق عمومی ، ۳- روش تحقیق کتابخانه ای.    

+ نوشته شده در سه شنبه دوم اسفند ۱۳۹۰ساعت 18:15 توسط سینا شاهزیدی |

+ نوشته شده در سه شنبه دوم اسفند ۱۳۹۰ساعت 17:49 توسط سینا شاهزیدی |

در هر نوع تحقیق (فردی یا گروهی) وبا هر روش (مشاهده،تحقیق عمومی    وکتابخانه ای) کمابیش مراحلی باید طی شود که اگر این مراحل با دقت         گذرانده شود، محقق دچار سرگردانی نمی شود و کار تحقیق برایش  بسیار       شیرین و دلچسب خواهد بود. مراحل تحقیق عبارت اند از:


۱-طرح و نقشه ی ابتدایی ۲-انتخاب موضوع ۳-مرزبندی موضوع                         ۴-تفکر و تحقیق در موضوع ۵-دقت در پدیده های اطراف                                    ۶-شناخت منابع و مأخذ(کتاب شناسی) ۷-تهیه فهرست منابع                         ۸-مراجعه به برگه دان کتابخانه ۹-تهیه ی فهرست مطالب کتاب ها                  ۱۰-مطالعه ی منابع ۱۱-یاد داشت برداری ۱۲-پیرایش فیش ها                       ۱۳-کد گذاری فیش ها ۱۴-تقسیم فیش ها ۱۵-طرح ونقشه ی قبل از تدوین      ۱۶-تنظیم فیش ها ۱۷-نگارش پیش نویس اول ۱۸-مرور پیش نویس اول            ۱۹-نگارش پیشنویس دوم ۲۰-مرور پیش نویس دوم ۲۱-بایگانی فیش ها           ۲۲-پاکنویس ۲۳-مرور پس از پاکنویس

+ نوشته شده در سه شنبه دوم اسفند ۱۳۹۰ساعت 16:25 توسط سینا شاهزیدی |

پیوست ها در تحقیق شامل نشانه گذاری ها می شود.
یکی از نکات مهم در تحقیق استفاده ی بجا از نشانه های نقطه، ویرگول، نقطه
ویرگول، دونقطه و...میباشد.
زیاده روی یا کوتاهی در استفاده از این نشانه ها هر دو نا پسند است.
میزان به کار گیری آنها تا اندازه ای تابع تشخیص صحیح است و به نوع مخاطب و نوع نوشته بستگی دارد.

به کار بردن نشانه ها پشت سر هم نیز ناپسند است وتا حد امکان باید از قرار   دادن  چند نشانه در کنار هم پر هیز شود.
 
+ نوشته شده در سه شنبه دوم اسفند ۱۳۹۰ساعت 15:19 توسط سینا شاهزیدی |